کدهای پیشواز همراه اول از بهنام صفوی

 

Behnam کدهای پیشواز همراه اول از بهنام صفوی

عشق من باش ۱ – ۳۲۰۰۰
.
عشق من باش ۲ – ۳۲۰۰۱…
.
خسته شدم ۱ – ۳۲۰۰۲
.
خسته شدم ۲ – ۳۲۰۰۳
.
خسته شدم ۳ – ۳۲۰۰۴
.
غرور ۱ – ۳۲۰۰۵
.
غرور ۲ – ۳۲۰۰۶
.
غرور ۳ – ۳۲۰۰۷
.
تمنا ۱ – ۳۲۰۰۸
.
تمنا ۲ – ۳۲۰۰۹
.
رفیق نیمه راه ۱ – ۳۲۰۱۰
.
رفیق نیمه راه ۲ – ۳۲۰۱۱
.
بی تو امشب ۱ – ۳۲۰۱۲
.
بی تو امشب ۲ – ۳۲۰۱۳
.
بی تو امشب ۳ – ۳۲۰۱۴
.
تبریک ۱ – ۳۲۰۱۵
.
تبریک ۲ – ۳۲۰۱۶
.
بی قرار ۱ – ۳۲۰۱۷
.
بی قرار ۲ – ۳۲۰۱۸
.
بی قرار ۳ – ۳۲۰۱۹
.
بی قرار ۴ – ۳۲۰۲۰
.
دلخسته ۱ – ۳۲۰۲۱
.
دلخسته ۲ – ۳۲۰۲۲
.
دلخسته ۳ – ۳۲۰۲۳
.
دلخسته ۴ – ۳۲۰۲۴

  • admin جمعه 12 / 07 / 1392
  • نظرات